เมื่อวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา “Haco group” จัดกิจกรรม CSR ขึ้น โดยทางผู้บริหารและพนักงาน ได้นำสิ่งของ เช่น กระเบื้องปูพื้น อุปกรณ์การเรียน และสิ่งของจำเป็นต่าง ๆไปมอบให้ กับ โรงเรียนบ้านนาคอก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมและบำรุงรักษาโรงเรียนให้ดีขึ้น พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับเด็ก ๆ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ชนบทห่างไกล ถือเป็นการจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้ตั้งใจเล่าเรียน พัฒนาทักษะและความรู้อย่างจริงจัง เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและกลับมาช่วยเหลือพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไป